Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ,,LOVOLDO”
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.lovoldo.pl
https://www.facebook.com/lovoldo/

Wszystkie płatności przelewamy na konto bankowe
61 1050 1937 1000 0092 2617 7666 WIECZOREK DOMINIKA LOVOLDO   

Numer NIP 7712884884 Numer REGON 364450764

W tytule zawsze piszemy numer zamówienia !
„Usługodawcą”.
Sprzedającą jest Dominika Wieczorek dostępna pod adresem Włodzimierzów, Leśna 27, 97-330 Sulejów , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej wpisany pod numerem

Numer NIP 7712789430;Numer REGON 369658305

 zwany także zamiennie
„Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerami telefonów 791-671-666
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.lovoldo@gmail.com / buldog.francuski.polska@gmail.com
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lovoldo.pl,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.lovoldo.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy Lovoldo prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Lovoldo są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu lovoldo.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu Lovoldo są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma dowód zakupu.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

11. UWAGA WSZYSTKIE OKUCIA UŻYWANE DO PRODUKCJI SZELEK SĄ GRUBE I WYTRZYMAŁE. MAJĄ PO 5MM-7MM GRUBOŚCI. KARABIŃCZYKI UŻYWANE DO PRODUKCJI SĄ MASYWNE I WYTRZYMAŁE/

TAŚMY OZDOBNE MAJĄ STANDARDOWO 2,5 CM SZEROKOŚCI. REGULATORY Z ACETALU NA TAŚMĘ 2,5 CM MAJĄ 3X3,2 CM, KLAMRY NA TAŚMĘ 2,5 CM MAJĄ OK. 6 CM. POSIADAJĄ TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE.

PO ZAAKCEPTOWANIU ZAMÓWIENIA NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU, PONIEWAŻ WSZYSTKIE SZELKI SZYJEMY NA ZAMÓWIENIE KLIENTA.

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY BĄDŹ OSOBISTE ODWIEDZENIE SIEDZIBY FIRMY W CELU ZOBACZENIA SZELEK/  OKUĆ

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem ustalonym indywidualnie z klientem. Wiele towarów jest zamawianych od pośredników, wówczas czas dostawy może się przedłużyć o czym wcześniej zostanie klient poinformowany.
Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem.

5. Wszystkie akcesoria w sklepie są szyte i zamawiane na specjalne zamówienie. Termin realizacji zamówień to 20 -25 dni roboczych. O dłuższym czasie klient zostaje poinformowany przed rozpoczęciem prac.
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 10 dni sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier.
5. Rzeczy przygotowane według indywidualnych referencji klienta nie podlegają zwrotom.
6. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
7.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy prawach konsumenta tj. w zakresie m.in.:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. – dotyczy to w szczególności obroży, smyczy, szelek, adresówek i innych produktów wykonywanych przez Sklep na zamówienie.

§ 7 Procedura reklamacji
1. Klient akceptuje produkt przed użyciem. Wszystkie produkty należy przetestować w domu.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym poniżej.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Klient musi zwrócić towar w postaci nienaruszonej, bez oznak użytkowania!!
8. Okres gwarancyjny wynosi 1 rok (od dnia zakupu )
9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski
10. Ochroną gwarancyjną obejmujemy wady produkcyjne i materiałowe produktu.
11. Gwarancja nie obejmuje innych niż te wymienione w punkcie 10., szczególnie zwracając uwagę na wady porduku powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, zmian produktu, niewłaściwego przechowywania, zabrudzeń(farby, oleje, kwasy itp.), uszkodzeń mechanicznych powstałych przez zużycie materiałów w wyniku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ale spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, gryzienie, niewłaściwe pranie)

12. Uwaga akcesoria mogą farbować. WSKAZÓWKA: Produkty z mosiądzu mogą się utleniać i w wyniku tego ciemnieć. To nie jest wada, tylko naturalna cecha mosiądzu. Aby temu zapobiec, powierzchnię mosiądzu należy pokryć bezbarwnym, transparentnym lakierem lub na bieżąco dbać o niego, przecierając i myjąc. Dotyczy półkola, kółka. W przypadku zafarbowania sierści psiaka – umyć dokładnie półkole.

13. Informujemy o mniejszej wytrzymałości bawełny.

14. Informujemy, że akcesoria są przeznaczone dla psiaków posłusznych. Zakładając obrożę psu, który ciągnie na smyczy robisz to na własną odpowiedzialność.

15. Nasza firma szyje dla psiaków małych i średnich do 20 kg

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędówwe wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres lovoldo@gmail.com
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator ( Dominika Wieczorek dostępna pod adresem Włodzimierzów, Leśna 27, 97-330 Sulejów , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
  Gospodarczej wpisany pod numerem Numer NIP 7712884884 Numer REGON 364450764 zwany także zamiennie
  „Usługodawcą”.
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
  – pod numerami telefonów 791-671-666
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.lovoldo@gmail.com / buldog.francuski.polska@gmail.com )
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:-realizacji zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

-marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Użytkownicy podają dane dobrowolnie, jednak niepodanie danych osobowych wpływa na niemożność świadczenia usług określonych w regulaminie Lovoldo.W celu poprawnego złożenia zamówienia, sklep wymaga podania danych:
 1. imię;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 2. nazwisko;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 3. numer telefonu komórkowego;niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 4. adres kontaktowy;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 5. numer NIP niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży
 6. adres e-mail niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 1. Uzyskanie dostępu do usług oferowanych w ramach działalności sklepu Lovoldo możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego ze stroną Lovoldo. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta.(facebook.com).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Lovoldo oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

-posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

-zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

8.Dane osobowe przetwarzane , będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

9.Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, ograniczyć przetwarzanie, ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach strony Lovoldo, Przewoźnikom :*serwis sendit.pl (Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@sendit.pl)*strefa paczki DPD z siedzibą w Piotrkowie TrybunalskimPoczta Polska z siedzibą w Piotrkowie trybunalskim oraz Sulejowieoperatorowi płatności (tpay.com),– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości, (chmurafaktur.pl)
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem strony Lovoldo są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich danymi znajduje się w regulaminie sklepu Lovoldo.Przekazanie danych osobowych następuje:
 1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
 2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 3. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności jako przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przezSystem płatności Tpay.com należy do spółki  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6 ;61-808 Poznań ;NIP: 7773061579 ;REGON: 300878437
  KRS: 0000412357  prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

ony w całości.

 1. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Tpay.com i sendit.pl tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli użytkownik wprowadza potrzebne do wysyłki dane osób trzecich. Oświadcza że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w sklepie Lovoldo i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Lovoldo.
 8. Operator zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu LOVOLDO .
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z sklepu Lovoldo niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu Lovoldo.
 7. Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających sklep Lovoldo, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z sklepu Lovoldo. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu Lovoldo, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies :
 8. Polityka plików “cookies” serwisu Lovoldo1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez lovoldo.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez lovoldo.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki doa) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisub) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronęc) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 9. 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony sklepu lovoldo.pl.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 10. Własność intelektualna1. Klient przekazując (za pośrednictwem Facebooka, maila, itp.) Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych w celu promocji Sklepu i jego oferty.
 
10 Postanowienia końcowe

 1.  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3.  Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2016 r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.