POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI /PRIVACY POLICY

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy składaniu zamówienia lub w Polityce Prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator ( Dominika Wieczorek dostępna pod adresem Włodzimierzów, Leśna 27, 97-330 Sulejów , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
  Gospodarczej wpisany pod numeremWszystkie płatności przelewamy na konto bankowe
  61 1050 1937 1000 0092 2617 7666 WIECZOREK DOMINIKA LOVOLDO   

  Numer NIP 7712884884 Numer REGON 364450764

  zwany także zamiennie
  „Usługodawcą”.
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
  – pod numerami telefonów 791-671-666
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.lovoldo@gmail.com / buldog.francuski.polska@gmail.com )

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:-realizacji zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

-marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Użytkownicy podają dane dobrowolnie, jednak niepodanie danych osobowych wpływa na niemożność świadczenia usług określonych w regulaminie Lovoldo.W celu poprawnego złożenia zamówienia, sklep wymaga podania danych:
 1. imię;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 2. nazwisko;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 3. numer telefonu komórkowego;niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 4. adres kontaktowy;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 5. numer NIP niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży
 6. adres e-mail niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 1. Uzyskanie dostępu do usług oferowanych w ramach działalności sklepu Lovoldo możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego ze stroną Lovoldo. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta.(facebook.com).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Lovoldo oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

-posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

-zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

8.Dane osobowe przetwarzane , będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

9.Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, ograniczyć przetwarzanie, ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach strony Lovoldo,– Przewoźnikom :*serwis sendit.pl (Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@sendit.pl)*strefa paczki DPD z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim* Poczta Polska z siedzibą w Piotrkowie trybunalskim oraz Sulejowie

  operatorowi płatności (tpay.com),

  – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości, (chmurafaktur.pl)
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem strony Lovoldo są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich danymi znajduje się w regulaminie sklepu Lovoldo.Przekazanie danych osobowych następuje:
 2. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
 3. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 4. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przezPRZELEWY24 tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli użytkownik wprowadza potrzebne do wysyłki dane osób trzecich. Oświadcza że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w sklepie Lovoldo i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Lovoldo.
 8. Operator zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu LOVOLDO .
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z sklepu Lovoldo niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu Lovoldo.
 7. Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających sklep Lovoldo, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z sklepu Lovoldo. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu Lovoldo, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies :
 8. Polityka plików “cookies” serwisu Lovoldo1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez lovoldo.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez lovoldo.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki doa) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 9. 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator ( Dominika Wieczorek dostępna pod adresem Włodzimierzów, Leśna 27, 97-330 Sulejów , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
  Gospodarczej wpisany pod numerem Numer NIP 7712884884 Numer REGON 364450764 zwany także zamiennie
  „Usługodawcą”.
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
  – pod numerami telefonów 791-671-666
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.lovoldo@gmail.com / buldog.francuski.polska@gmail.com )
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:-realizacji zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

-marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Użytkownicy podają dane dobrowolnie, jednak niepodanie danych osobowych wpływa na niemożność świadczenia usług określonych w regulaminie Lovoldo.W celu poprawnego złożenia zamówienia, sklep wymaga podania danych:
 1. imię;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 2. nazwisko;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 3. numer telefonu komórkowego;niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 4. adres kontaktowy;niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 5. numer NIP niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży
 6. adres e-mail niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 1. Uzyskanie dostępu do usług oferowanych w ramach działalności sklepu Lovoldo możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego ze stroną Lovoldo. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta.(facebook.com).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Lovoldo oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

-posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

-zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

-wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

8.Dane osobowe przetwarzane , będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

9.Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, ograniczyć przetwarzanie, ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach strony Lovoldo,– Przewoźnikom :*serwis sendit.pl (Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@sendit.pl)*strefa paczki DPD z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim* Poczta Polska z siedzibą w Piotrkowie trybunalskim oraz Sulejowie

  operatorowi płatności (tpay.com),

  – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości, (chmurafaktur.pl)
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem strony Lovoldo są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich danymi znajduje się w regulaminie sklepu Lovoldo.Przekazanie danych osobowych następuje:
 1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
 2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 3. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności jako przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przezSystem płatności Tpay.com należy do spółki  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6 ;61-808 Poznań ;NIP: 7773061579 ;REGON: 300878437
  KRS: 0000412357  prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

NIP: 7773061579
REGON:
wpłacony w całości.

 1. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Tpay.com i sendit.pl tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli użytkownik wprowadza potrzebne do wysyłki dane osób trzecich. Oświadcza że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w sklepie Lovoldo i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Lovoldo.
 8. Operator zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu LOVOLDO .
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z sklepu Lovoldo niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu Lovoldo.
 7. Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających sklep Lovoldo, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z sklepu Lovoldo. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu Lovoldo, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies :
 8. Polityka plików “cookies” serwisu Lovoldo1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez lovoldo.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez lovoldo.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki doa) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 9. 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

 

TA STRONA PRZEDSTAWIA NASZĄ POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ ZBIERANIA, UŻYTKOWANIA I UJAWNIANIA INFORMACJI OSOBOWYCH, OTRZYMANYCH Z UŻYTKOWNIKÓW STRONY.

Używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia i udoskonalenia Witryny. Korzystając z naszej witryny zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

THIS PAGE INFORMS YOU OF OUR POLICIES REGARDING THE COLLECTION, USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION WE RECEIVE FROM USERS OF THE SITE.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using our Site you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Podczas korzystania z naszej witryny możemy poprosić o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą być używane do kontaktu z Tobą lub identyfikowania użytkownika. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: Twojego imienia i nazwiska; Informacje osobiste; Dane. Podobnie jak w przypadku wielu operatorów witryn gromadzimy informacje, które przeglądarka wysyła podczas odwiedzania naszej witryny.

INFORMATION COLLECTION AND USE

While using our Site we may ask you to provide us with certain personally identifiable information which can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to: your name; Personal Information; Log Data. Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site.

DANE LOGOWANIA

Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak komputery Internet Protocol & IP address; Typ przeglądarki; Wersja przeglądarki; Strony odwiedzone przez nas; Czas i datę wizyty; Czas poświęcony na te strony i inne statystyki. Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują je … Sekcja Dane dziennika dotyczy firm korzystających z usług analitycznych lub śledzenia w witrynach internetowych lub aplikacjach, takich jak Google Analytics.

LOG DATA

This Log Data may include information such as your computers Internet Protocol & IP address; browser type; browser version; the pages of our Site that you visit; the time and date of your visit; the time spent on those pages and other statistics. In addition we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this … The Log Data section is for businesses that use analytics or tracking services in websites or apps, like Google Analytics.

KOMUNIKACJA

Możemy używać Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą w biuletynie; Materiały marketingowe lub promocyjne i inne informacje.

COMMUNICATIONS

We may use your Personal Information to contact you with newsletters;  marketing or promotional materials and other information.

CIASTECZKA

Pliki cookie to pliki o małej ilości danych, które mogą zawierać anonimowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny i zapisywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak w przypadku wielu witryn internetowych, używamy “plików cookie” do zbierania informacji. Możesz nakazać Twojej przeglądarce odrzucenie wszystkich plików cookie lub wskazanie, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie używać niektórych części naszej witryny.

COOKIES

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computers hard drive. Like many websites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przekazywania przez Internet lub metoda elektronicznej pamięci masowej nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać akceptowalnych w handlu środków służących do ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa ze względu na charakter procesu.

SECURITY

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security due to the nature of the process.

ZMIANA  POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 13 maja 2016 roku i pozostanie w mocy z wyjątkiem zmian w jej przepisach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmian w Polityce Prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie modyfikacji i wyrażenie zgody na przestrzeganie i zmodyfikowanie Polityki Prywatności. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię za pośrednictwem adresu e-mail, pod który nam podałeś lub umieszczając wyraźne zawiadomienie w naszej witrynie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami!

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is effective as of March 31st, 2016 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page. We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy. If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our Site.

CONTACT US

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us!